اطلاعیه

 

 

 

برنامه کلاسی و امتحانات کارشناسی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

علوم و مهندسی آب

 

   

 

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات)

 

 

 

 

باغبانی (تولید گیاهان دارویی و معطر)

 

   

 

علوم دامی

 

 

 

 

علوم دامی (گرایش طیور)

 

     
 

برنامه کلاسی و امتحانات کارشناسی دانشکده کشاورزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

رشته

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

   

 

ترویج و آموزش کشاورزی

 

   

 

علوم و مهندسی خاک

 

   

 

علوم و مهندسی جنگل (جنگلداری)

 

   

 

مهندسی آبادانی طبیعت

(مرتع و آبخیزداری)

 

   

 

گیاه پزشکی