آدرس: کرمانشاه- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم- دفتر مسول بسیج اساتید دکتر محمد نبی احمدی    تلفن: 4277613    پست الکترونیکی:  basij.asatid@razi.ac.ir

  آدرس: کرمانشاه- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم- دفتر مسول بسیج اساتید دکتر محمد نبی احمدی

   تلفن: 4277613

   پست الکترونیکی: basij.asatid@razi.ac.ir